Ehitusest OÜ on ehitusettevõte, mis on asutatud aastal 2011.a. Ehitusalase kogemused on meie tegijatel aga juba alates aastast 1996.a.

Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele:

 • usaldusväärset ja professionaalset tööd

 • erialast kogemust ja nõustamist

 • kiirust ja kvaliteeti

Otsuste langetamisel lähtume ärilisest mõtlemisest ja eetilistest tõekspidamistest.

Meie klientideks on asutused eraisikud ja omavalitsused.

2013.a. tunnustas Krediidiinfo meid EDUKA EESTI ETTEVÕTTE TUNNISTUSEGA ning majandusandmete põhjal reitinguga hea (A). Krediidiinfo reiting on ettevõttele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants- ja maksekommete koondhindena.

Teostame töid üle Eesti nii alltöövõtu kui ka peatöövõtu korras EHITUSJUHT III (Construction Site Manager III) kutsetunnistuse alusel.
Ehitusjuht III töötab ehitustööde korraldajana ja keskastme juhina ehitusobjektidel. Ehitusjuhina tegutsedes on lisaks ehitusalastele teadmistele ja oskustele oluline juhtimisoskus. Ehitusjuht peab suutma langetada iseseisvalt otsuseid ja töötama meeskonnas. Vajalik on algatusvõime, eneseusk ja kriitiline meel ning nii suuline kui ka kirjalik eneseväljendusoskus. Ta peab olema täpne ning järgima seadusi, lepinguid ja plaane. Ehitusjuht on oma pädevuse piires vastutav objekti tehnilise ja majandusliku poole eest, samuti tööohutuse eest objektil. Ehitusjuht III on pädev juhtima ehitustöid, teostama omanikujärelevalvet järgmiste tööde teostamisel:

 • projekteeritud maapinnast kuni 15 meetri kõrguste hoonete ehitus
 • sarrustatud plaatide ja talade (tavaline sarrustus) ehitus sildega ≤10 m
 • lihtseinte ja postide ehitus
 • lihtsamate vundamentide ehitus
 • valmiselementidest konstruktsioonide ehitus
 • muud hoone katte- ja kandetarindid sildega ≤10 m
 • tehnosüsteemide ehitus
 • tehnorajatiste ehitus